Bæredygtighedspolitik

Politik for integration af bæredygtighedsrisici

I henhold til EU-forordning nr. 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger samt den efterfølgende samt den efterfølgende taksonomiforordning (EU 2020/852) skal Strategic Investments A/S udarbejde en bæredygtighedspolitik og integrere bæredygtighed i selskabets investeringsbeslutninger og -styring.

Politikken skal offentliggøres på selskabets hjemmeside senest 10. marts 2021.

Strategic Investments A/S bidrager til det danske samfund ved at skabe værdi til selskabets aktionærer. Selskabets forretningsmodel er baseret på at skabe høj, langsigtet værditilvækst gennem aktiv forvaltning af de kapitalressourcer aktionærerne har tilført selskabet, i overensstemmelse med selskabets investeringskoncept og risikorammer. Målsætningen søges opfyldt dels gennem et højt risikojusteret investeringsafkast, dels gennem høj intern effektivitet og omkostningsbevidsthed. Det er ikke et isoleret kriterie gennem selskabets investeringer, at fremme særlige samfundsmæssige eller bæredygtighedsformål.

Alle typer af investering er forbundet med risiko. Prisfastsættelsen af de instrumenter og virksomheder Strategic Investments A/S investerer i er også forbundet med en lang række, meget forskelligartede risici. En type risici er bæredygtighedsrisici. Ved bæredygtighedsrisiko eller ESG-risiko forståes en miljømæssig, social eller en ledelsesmæssig begivenhed eller omstændighed, som - hvis de opstår – kan have faktisk eller potentiel væsentlig negativ virkning på værdien af en investering.

Forud for enhver investeringsbeslutning ligger en grundig due dilligence, der har har til formål at opbygge en grundig forståelse af virksomheden og dens forretningsmodel samt identificere alle væsentlige risici, der kan påvirke investeringens afkast. Enhver investeringsbeslutning beror på en samlet vurdering og afvejning af identificerede risici og afkastpotentiale.

Strategic Investments A/S lægger i alle sine investeringsbeslutninger vægt på at de virksomheder der investeres i udviser ansvarlighed, troværdighed og transparens. Det er også selskabets erfaring at disse overordnede kriterier karakteriserer virksomheder som genererer høj værditilvækst og dermed udgør attraktive investeringer.

Strategic Investments A/S har ikke opstillet separate, specifikke kriterier for bæredygtighedsrisici og anvender ikke særlige modeller for særskilt identifikation og vurdering af bæredygtighedsrisici da Strategic Investments vurderer at bæredygtighedsrisici alene er en del af en bred palette af risici, der kan påvirke værdien af selskabets aktuelle og potentielle investeringer.

Strategic Investments A/S monitorerer løbende selskabets aktuelle og potentielle investeringer, herunder udviklingen i underliggende risici og bæredygtighedsrisici, og vil integrere elementer i takt med at de vurderes at give aktionærerne et forbedret afkast og/eller reduceret risiko.

Se selskabets vederlagspolitik