Investeringskoncept

Selskabet følger en strategi, som er baseret på investering i værdipapirer og finansielle instrumenter med henblik på at skabe et højt afkast. Strategien er en blanding mellem aktivistinvestering og investering i small og midcap aktier, samt hedgefundinvestering i øvrige instrumenter. Med aktivistinvestering menes investering i selskaber, hvor selskabet vil søge at udøve et aktivt ejerskab og forsøge at få indflydelse via bestyrelsesposter og løbende møder med direktion og samarbejdspartnere.

Selskabets investeringsbeslutninger træffes og revurderes løbende under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt Ledelsens vurdering af risici og afkastpotentiale. Selskabet vil investere primært i nordiske aktier, obligationer, samt erhvervsobligationer. Børsnoterede finansielle instrumenter forventes benyttet til en aktiv styring af selskabets risici og positioner. Disse instrumenter forventes anvendt på likvide markeder, såsom Tyskland, England og USA. Selskabet har mulighed for at geare sine investeringer med op til 3 gange egenkapitalen i aktierelaterede instrumenter og op til 5 gange egenkapitalen i obligations- og valuta relaterede instrumenter. Egenkapitalen kan således højst geares 5 gange.

Ved fastlæggelse af investeringsbeslutninger har Ledelsen til hensigt så vidt muligt at sikre, at selskabet ikke får skattemæssig status som investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens §19. Dette medfører blandt andet en begrænsning i selskabets mulighed for at foretage visse gearede investeringer.

Det er selskabets generelle målsætning at generere et afkast på mellem 0 og 30 % p.a. før skat i forhold til den investerede kapital, med et årligt gennemsnit på 15 % p.a., svarende til 100 % afkast over 5 år. Der er i sagens natur ingen sikkerhed for, at et sådant afkast kan realiseres. Afkast forventes at værende varierende fra måned til måned, men selskabet har til hensigt at tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt i 75 % af tilfældene.