Skattemæssige forhold

Selskabet havde pr. 31. december 2021 uudnyttede fremførbare skattemæssige underskud uden tidsmæssig begrænsning på i alt DKK 378m. Hvis børsnoteringen af selskabet opretholdes og selskabet ikke klassificeres som et investeringsselskab i henhold til aktieavancebeskatningslovens (”ABL”) §19 vil skatteaktivet efter gældende regler kunne bevares og, under visse begrænsninger, kunne udnyttes til modregning i fremtidig positiv skattepligtig indkomst i selskabet. 

Udnyttelse af selskabets skatteaktiv forudsætter, at selskabet som hidtil beskattes efter de generelle regler for selskabsbeskatning og ikke efter de særlige regler for investeringsselskaber i ABL §19. Ifølge ABL §19 skal selskaber, der i gennemsnit over regnskabsåret har mere end 15% af selskabets regnskabsmæssige aktiver placeret i andet end værdipapirer mv., ikke klassificeres som investeringsselskaber og dermed beskattes efter den generelle regler for selskabsbeskatning. 

Så længe selskabet har uudnyttede fremførbare skattemæssige underskud vil ledelsen i selskabet så vidt muligt tilsikre, at selskabet ikke falder ind under reglerne i ABL §19, idet de fremførbare skattemæssige underskud herved fortabes og den effektive beskatning for selskabets aktionærer som udgangspunkt forøges. Dette søges tilsikret ved investeringer i aktieposter, hvor ejerandelen overstiger 10 %, idet disse investeringer ikke medregnes som værdipapirer. 

Den skattemæssige situation kan ændres gennem en ændring i skattelovgivningen, hvorved der kan være risiko for, at skatteaktivet helt eller delvist fortabes eller har en lavere værdi for selskabet. 

Opretholdelse af skatteaktivet forudsætter, at børsnoteringen af selskabet opretholdes. Der kan ikke gives sikkerhed for, at børsnoteringen kan opretholdes indtil skatteaktivet er fuldt ud anvendt, hvorfor der er risiko for, at skatteaktivet helt eller delvist fortabes. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på selskabets fremtidige resultat efter skat og finansielle stilling. 

Selskabets bestyrelse har besluttet, i forventning om fortsat opretholdelse af selskabets nuværende skattemæssige status og baseret på et forsigtigt skøn over selskabets fremtidige skattepligtige indkomst, at indregne et udskudt skatteaktiv på DKK 20m i selskabets balance.

Selskabets skattemæssige underskud og aktiveret udskudt skatteaktiv fremgår af årsrapporterne.