Om os

Markedsværdi
0 m DKK
Antal navnenoterede aktionærer
0 +
Gennemsnitlig årligt afkast
0 %

Strategic Investments A/S er et investeringsselskab, som er børsnoteret på Nasdaq.
Selskabet foretager investeringer i flere forskellige kategorier af værdipapirer.  
Vores målsætning er at skabe et langsigtet afkast på 10-15 % årligt. 

Vi er langsigtede investorer, men vi udnytter også kursudsving i værdipapirmarkedet til at optimere porteføljen – dette sker primært ved brug af derivater på amerikanske og tyske aktieindeks.  

Vores portefølje har hovedvægten placeret i danske og nordiske små og mellemstore virksomheder – det kan både være børsnoterede og unoterede selskaber. 

Vi placerer også en mindre andel af porteføljen i virksomhedsobligationer. 

Vi søger indflydelse på de langsigtede selskaber vi investerer i via dialog med ledelsen eller bestyrelsesposter – dette for at sikre aktionærvenlige tiltag. 

For yderligere investeringsrammer henvises til Investor Relationship, punkt…  

Porteføljeinvesteringerne foretages af vores investeringschef – Kim Mikkelsen – samt vores direktør – Jens Black.  

Kim er endvidere hovedaktionær i selskabet via 100 % ejerskab af Strategic Capital Aps. – ejerandelen fremgår af Investor Relation.  

Da Kim både er hovedaktionær og investeringschef har han i den grad stor interesse i at skabe de bedst mulige resultater for aktionærerne. Man kan populært sige, at Kim selv har hånden på kogepladen. Alle bestyrelsesmedlemmer har tillige investeret i selskabet – det synes vi er et sundt princip. 

Investeringskoncept & restriktioner

Selskabets strategi er baseret på investering i værdipapirer og finansielle instrumenter med henblik på at skabe et højt afkast. Strategien er en blanding mellem aktivist­investering og investering i small og mid cap aktier, samt hedgefundinvestering i øvrige instrumenter. Med aktivistinvestering menes investering i selskaber, hvor selskabet søger at udøve et aktivt ejerskab og søger at få indflydelse via bestyrelsesposter og løbende møder med direktion og samarbejdspartnere.

Selskabets investeringsbeslutninger træffes og revurderes løbende under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt ledelsens vurdering af risici og afkastpotentiale. Selskabet vil investere primært i nordiske aktier, obligationer samt erhvervsobligationer. Børsnoterede finansielle instrumenter forventes benyttet til en aktiv styring af selskabets risici og positioner.

Disse instrumenter forventes anvendt på likvide markeder, såsom Tyskland, England og USA. Selskabet har mulighed for at geare sine investeringer med op til tre gange egenkapitalen i aktie­relaterede instrumenter og op til fem gange egenkapitalen i obligations- og valuta relaterede instrumenter. Egenkapitalen kan således højst geares fem gange.

Ved investeringsbeslutninger har ledelsen til hensigt, så vidt muligt, at sikre at selskabet ikke får skattemæssig status som investeringsselskab i henhold til aktieavance­beskat­ningslovens §19. Dette medfører blandt andet en begrænsning i selskabets mulighed for at foretage visse gearede investeringer.

Det er selskabets mål at generere 10-15% efter skat. Afkastet må forventes at variere fra måned til måned, men selskabet vil tilstræbe, at kvartalsafkastet er positivt i ¾ af tilfældene.

Investor Relations

Top 5 Investeringer